CA | ES
NOTÍCIES
Martorelles estalvia un 57% en el consum de l’enllumenat públic dels darrers cinc anys

fanal_martorellesL’Ajuntament de Martorelles segueix, un any més, apostant per fer un ús racional, ètic i eficient de l’energia al municipi. Per això, en el marc del programa Energiètica i amb compromisos adquirits com el Pacte d’Alcaldes, renovat i millorat aquest mateix any 2016; s’estan duent a terme tot un seguit d’accions encaminades a rebaixar la despesa en energia, tant pel que fa a kW com a nivell econòmic.

Per aquest motiu, el gestor energètic municipal ha elaborat un “Informe de seguiment Gestió Energètica Martorelles 2015″, on s’analitzen els consums energètics associats a edificis, equipaments i enllumenat públic municipal i es comparen amb les anteriors anualitats.

Com a escenari de partida, Martorelles té dos grans grups diferenciats de consums. D’una banda, els associats a edificis i equipaments, i de l’altra, l’associat a l’enllumenat públic. En concret, dels poc més de 2.000.000 de kWh consumits aquest 2015, que corresponen a un consum de 234.700€, un 67% correspon a edificis i equipaments i el 33% restant a l’enllumenat públic.

Analitzant l’evolució d’aquests consums dels darrers cinc anys podem veure que els consums associats a l’enllumenat públic, actualment en contracte de gestió externa per una ESE, s’han reduït en més d’un 47%. En bona part com a resultat de les inversions que va realitzar l’empresa ESE en renovació i millores d’equips i gestió eficient. Aquesta inversió s’ha traduït en un estalvi econòmic de més del 57%, uns 57.000 €/any.

D’altra banda, s’està treballant, encara inicialment, per aplicar un programa similar al de l’enllumenat a edificis i equipaments. És per aquest motiu que els resultats no han estat encara tant positius. S’ha aconseguit un estalvi final d’un 10% en aquests darrers cinc anys entre consum elèctric i de gas natural. La reducció de consum d’energia no s’ha vist traduïda proporcionalment en un estalvi en la factura energètica anual degut a l’increment dels preus. Així, la baixada en la factura final ha estat d’un 6%, uns 12.000€.

Per tal d’aconseguir millors resultats en estalvi energètic en edificis i equipaments es posarà en marxa, dins el projecte Energiètica, un pla de gestió d’electricitat i gas en edificis i equipaments amb el nom de “Tripl3-E”. El programa dotarà als centres d’equips de mesura i gestió necessaris per poder analitzar i proposar millores tant en instal•lacions com en aïllaments tèrmics i, d’altra banda, incidir en els hàbits d’ús de l’energia per part del usuaris.

Des del projecte Energiètica se seguirà treballant per aconseguir un consum d’energia més eficient i ètic.